UENO[KOEN @PARK@@@ALSO SPRACH TYRANNOSAURUS REX@
[Translation by an automatic translator]
 THE THINKER
(National Museum of Western Arts ) Map A It is on foot 2 minutes from JR Ueno station park exit.
/Opening time 9:30 - 17:00 However, it opens to 20:00 only on Friday.
/Closure day Monday (in the case of a public holiday, it opens.) It is closed on following Tuesday.
/Admission fee money Adult 420 yen The quantity and college student of 130 yen Elementary and junior high school students of 70 yen

Interviewer

 "I am visiting the National Museum of Western Arts today. Instantly, the talk is observed  hello --- ! " Mr. The  Thinker" "
The Thinker  "- - - - - -"
Interviewer  " 'ANO-DESU-NE 'Only a few wants to observe the talk. "
The Thinker "........ 'ANO-DESU-NE' why -- ?""
Interviewer "What ?"
The Thinker"........ 'ANO-DESU-NE' why -- isn't it meaningless language at all? Although he can understand for deceiving time until thinking equivalent to English "well" is changed into language if it is 'ANO', 'DESU' of an auxiliary verb is attached further, adding carefully the impression particle 'NE' moreover has what meaning, and it is not known."
Interviewer   ".... (starting ANO-DESU-NE saying) ...Ghhh... I want to interview --
The Thinker "I do not understand. ."
Interviewer "Why is it 'not understanding'"?
The Thinker "I with foolish you "who do not understand"'s think."
Interviewer "It cannot bear any longer. ! asked freely"
The Thinker "I do not understand. ."
Interviewer "-- the period when I am long -- he doubted Why do you think naked? "
The Thinker "I do not understand. ."
Interviewer

"As for the elbow which attaches resting its cheeks on <one's> hands, putting on a right leg is natural! Why do you get tired purposely and carry out the pause"?
The Thinker "I do not understand. ."
Interviewer "It is the language I want to tell ! "
The Thinker "I do not understand. ."
Interviewer "I do not understand. ."
The Thinker "I do not understand. ."
Interviewer "I do not understand. ."
The Thinker "I do not understand. ."
Interviewer "I do not understand. ."
        .
     .
     .
     .

             .
(The conversation same till closed garden time continues.)                                     


FLIGHT ELEPHANT
(Ueno child amusement-park ) Map B It is on foot 5 minutes from JR Ueno station park exit.
/Closing day Monday /Entrance no chargeInterviewer

"Talk is visited to Mr. popular person Dumbo of children as" a representative of an amusement park.
Flight elephant ".... I am not 'Dumbo' ,,,,, "
Interviewer "Oh! I am sorry"
Flight elephant "I myself am very deep and that we are imitation of 'Dumbo'understands."
Interviewer "Although it is in such meaning and not being said ..."
Flight elephant

"then, it is irritated even if there is nothing. It is made to turn only around the same places ... every day every day. Do you also want to do the same thing as us!!? "
Interviewer "Even if you say such a thing, to us, it is impossible... "
Flight elephant "Oo‚‚! @You are also the charlatans of 'blues brother‚“'!!"
Interviewer "Guhhhh......"
Flight elephant "Hey?How was carried out? Imitation man!"
Interviewer

"Don'tDon'tDon't slander me! We catch that style, adapt it and are doing another thing! You are all-out charlatans!!
Flight elephant " Paoon! Paoooon!! Boohoo Boohoo Paoboohoo!!!(Crying) "
Interviewer "Doesn't it cry so much? It said too much. Since it mistakes, please let me ask at least one. "
Flight elephant " ...........Paoon......... Paoon.........Boohoo Boohoo........Boohoo Boohoo .......Boohoo........(Crying) "
Interviewer "Please tell me a future ambition."
Flight elephant ".....Boo...hoo...I want to turn in the counterclockwise direction at least once at least..."


FIVE-STORIED PAGODA( in Ueno Zoological Gardens)
Map C /It is on foot 7 minutes from JR Ueno station park exit.


Interviewer "Hello. Whenever you may see, you are graceful, in addition a figure."
Five-storied pagoda "Without it shows from the bottom"
Interviewer "Is the five-storied pagoda a woman?"
Five-storied pagoda "It meets. Don't you understand looking?"
Interviewer
"@I beg your pardon . It is if you think to reason that you are carrying out the line of the beautiful body."
Five-storied pagoda "However, I am an old woman. My age is 370 years old."
Interviewer "Even now, it is sufficiently beautiful."
Five-storied pagoda
"Thank you . A compliment is also glad. If it is height, since there is 32m well, if it is at least at an ordinary fashion model, there is confidence in which it does not lose."
Interviewer "There are some questions. Please answer. "
Five-storied pagoda "Please be kind it."
Interviewer "Although the five-storied pagoda is Buddhism construction, why is he needed in a zoo?"
Five-storied pagoda


"The situation at the time is that I do not understand, either. Anyhow, it will be under jurisdiction of a nominala from next Toshogu in 1958. It moved to" Ueno Zoological Gardens.
Interviewer "Is it' Nominala '?"
Five-storied pagoda I built also in " here.
Interviewer "It is right indeed that you have said."
Five-storied pagoda

"By the reason, it is put in an awkward position. Please observe my body. Much excrement of a bird has adhered! "
Interviewer

"Oh! If it sees in near, to be sure, it is severe. Isn't the punishment of God applied to a bird? "
Five-storied pagoda " ................"GORILLA (Ueno Zoological Gardens )
/On foot 15 minutes from a map D JR Ueno station park exit.
/Opening time Monday 9:30 - 17:00 closing day (in the case of a public holiday, it opens.) It is from closing December 29 to January [ next year ] 1 on following Tuesday.
/Admission fee Adult 600 yen Junior high school student of 200 yen Below a schoolchild and 65 or more years-old no chargeInterviewer

"The popular person gorilla of Ueno Zoological Gardens is asked about the talk. How do you do, I need your help well."
Gorilla   "When a marine king flies down from empty
    A man's elbow which solidified is in a left leg.
    The lady of a skirt is smeared with corruption.
    The strong man of land will continue revolving a corridor."
Interviewer"Well..... Oh, is it the four-line poetry of prediction? Is this people whom today's we interviewed? !!. Although turn has made a mistake in a few, to me, this is more fearful. .....Probably, by side of a flame of a small candle, if the figure of the prophet who begins to spin language is imagined so that it may strain, the horrified thought just carries out."
Gorilla  "The man who had covered the skin of the sheep
      It skips in the pajamas of mackerel.
      A freshwater snail gives a toast with a pork cutlet bowl.
      A tear flows and falls from the eye of the Steller's sea lion which goes back and forth."
Interviewer"It is difficult. Especially the fourth line does not understand at all what is said. Although he has a feeling somehow like a social satire......Probably, by side of a flame of a small candle, if the figure of the prophet who begins to spin language is imagined so that it may strain, the horrified thought just carries out."
Gorilla    " Snow which falls on the top of Kilimanjaro
     Even snow which falls to Ueno
     Snowing does not have an objection.
     It will be the same chipped ice if syrup is mixed."
Interviewer"Well? -- the popular song "OZASHIKI-KOUTA" of old Japan is resembled somehow It is nostalgic. Or it is the poetry of homesickness... It is poetry difficult anyway.....Probably, by side of a flame of a small candle, if the figure of the prophet who begins to spin language is imagined so that it may strain, the horrified thought just carries out."TYRANNO SAURS REX(National Science Museum )
Map E It is on foot 4 minutes from JR Ueno station park exit.
/Opening time 9:00 to 16; 30
/Closure day Monday (in the case of a public holiday, it opens.) It is closed on following Tuesday.
/Admission fee Adult of 420 yen The schoolchild, junior high school student, and high school student of 70 yenInterviewer "How do you do! Thank you for your consideration "
Tyranno saurs rex "GACHON-SUPAH-TONKORORI ?"
Interviewer "Well.....Well....."
Tyranno saurs rex "PANP KINTON SHUNMAI -POPHOOON"
Interviewer "It was heard that your birthday was the Cretaceous......"
Tyranno saurs rex "NYAROME ?BERAMCCHA ?"
Interviewer

"Is it only a comics language on and after the 20th century middle of Japan (comics of Fujo Akatuka) for it?"
Tyranno saurs rex
"NIKONIKOHOHHOSU ?TEKUMAKUMAYAKON ?DAYHOON ?"
Interviewer

".... Your method of talking of attaching "?" one by one -- it becomes irritated You seem to be a fake artist man! "
Tyranno saurs rex "KHHUDARANAI-KHHUDARANAI ?NNAROH ?BAHROH ?HOEHOEHHHH ?"
Interviewer "Although such a man's type is missed or it is a confidence loss person and either ...."
Tyranno saurs rex "TAPITEKAKIKU-AIU-TARIRARI ?BESHI ?SHEHHHE ?SANSEINO-HANTAI ?"
Interviewer "... I understand ...if it is the reason ....... Merry Chri-SHOHGATU!! "
Tyranno saurs rex "Merry Chri-SHOHGATU !!?? "Merry Chri-SHOHGATU !!??"
Interviewer "Pijjja Pie !!"
Tyranno saurs rex "Pijjja Pie !!??" "Pijjja Pie !!??"
Interviewer "‚xou were lonely as presumed -- T.-REX bravo!! -- Telegram sam bravo !! "
Tyranno saurs rex

"T.-REX!! ?? T.-REX!! ?? Telegram sam !! ?? Tele gram sum !! Gram!! ?? gram!! ?? Kilogram!!! ???"


LARGE FOUNTAIN
/Map F
/ on foot 4 minutes from JR Ueno station park exit.The homeless who hang out the washing to dry


                                     


Interviewer "How do you do, the degree of activity knows."
Large fountain "Puhaaaaaaa"
Interviewer "Does Mr. large fountain pressure upwards water and it shine from 1962, here? "@
Large fountain "Pupupuhaaaaa"
Interviewer

"It checks about working hours. Winter is from 10:00 till 17:00. Is a summer overtime work to it till 21:00?"
Large fountain "Puha puha puhaaaa"
Interviewer "Do you do special service of a light up night, as for working hours?"
Large fountain "Puhaaa puhaaa puhaaa"
Interviewer "Whom does he like with the member of The Runaways?"
Large fountain "It is Lita Ford."
Interviewer "Oh!You can speak man's words!!"
Large fountain


" ............ (blush ) Ppppppphahahaaa!! Phatt! Phatt! Phatt! Phatt! Phatt!Haaaaaaa!! Pupuhapupuha Pppphaaa!! Vhupit! Vhupit !Vhupit! !Bbbbbbbbbbbbu Vvvvvvvvvvvvvvvvi!!!!"


Notice
The gag pattern of a "Large fountain" interview is the plagiarism from " written by Makoto Kobayashi "Ichi Ni no Sanshiro ."


inserted by FC2 system